Baso Djai.JPG

Baso Djai.JPG
Foto: PB Indra Kusumah/PDR